Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium

Beiskolázás 2017/2018

RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 43. § (1), (2) és (3) bekezdései alapján a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium (OM: 029 265) az alábbi tanulmányi területekre ír ki rendkívüli felvételi eljárást a 2017/2018-as tanévre:

TagozatkódTanulmányi terület
0002Általános gimnázium, 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv az angol nyelv, a második idegen nyelv a német nyelv.
0003Emelt szintű matematika, 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv az angol nyelv, a második idegen nyelv a német nyelv; emelt szintű oktatás matematikából.

A rendkívüli felvételi eljárás ideje: 2017. május 8. és május 19. között.

A beérkezett felvételi kérelmeket az intézmény vezetője 2017. május 23-ig bírálja el.

A rendkívüli felvételi eljárásra egy új jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni, a kitöltött jelentkezési lapot a szülő juttatja el intézményünkbe.

Amennyiben a rendes felvételi eljárás során nem felvételizett iskolánkban, kérjük csatolni az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi bizonyítvány hitelesített fénymásolatát.

Tiszaújváros, 2017. május 08.

Erdélyi Lajos
intézményvezető

JELENTKEZÉSI LAP (tagozatkód: 0002)

JELENTKEZÉSI LAP (tagozatkód: 0003)Képzési struktúra

Gimnázium
(Feladatellátási hely:001)

Hat évfolyamos, 1 osztály, 30 fő.

Tagozatkód: 0001

A hat évfolyamos általános gimnáziumi képzés során a tanulók tantárgyanként az általános iskolában elsajátított tananyagon alapuló, életkorukhoz igazodó oktatásban részesülnek, melynek célja az általános iskolai és a gimnáziumi tananyag közötti átfedések, ismétlések kiküszöbölése. Fokozottan hangsúlyt kap az esztétikai és az etikai nevelés, a széleskörű általános műveltség biztosítása, a tantárgyak közötti kapcsolatok megvilágítása és a hatékony idegennyelv-oktatás.

Az első idegen nyelv az angol, a haladó és kezdő nyelvi csoportok a májusban, illetve a beiratkozás napján megírt szintfelmérők alapján kerülnek kialakításra. A kilencedik évfolyamtól második idegen nyelvként a németet vagy a franciát lehet választani. A diákok képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelően a heti kötelező óraszámon felül szabadon választhatnak különböző szakköröket, tehetséggondozó foglalkozásokat az egyes tantárgyakból.

Az arányos tantárgyfelosztás eredményeként sokan az alapórákon megszerezhetik az emelt szintű érettségihez szükséges kompetenciákat és tudást.

Felvételi követelmények:

A hat évfolyamos gimnázium esetében nem tartunk felvételi vizsgát, a rangsor kialakítása az 5. év végi és a 6. félévi eredmények átlaga alapján történik.

Négy évfolyamos, általános tantervű, 2 osztály, 60 fő.

Tagozatkód: 0002

Azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akiknek még nincs határozott továbbtanulási elképzelésük. A diákok általános tanterv szerinti képzésben részesülnek, és két idegen nyelvet tanulnak – angol és német nyelvet. Az angol nyelvi haladó és kezdő nyelvi csoportok a májusban, illetve a beiratkozás napján megírt szintfelmérők alapján kerülnek kialakításra.

Ennek a képzésnek a célja, hogy minden tanuló képességeinek megfelelően készüljön fel az érettségi vizsgára – a továbbtanulni kívánó tanulók sikeres emelt szintű érettségit tegyenek, illetve annak a tudásnak a megalapozása, amely a felsőfokú tanulmányok folytatásához elengedhetetlen.

Felvételi követelmények:

A felvétel a tanulmányi eredmények, valamint a magyar nyelv és a matematika központi írásbeli felvételi vizsga eredménye alapján történik.

A felvételi pontszámba 50%-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 25-25%-ban a két központi írásbeli vizsga eredménye számít.

Négy évfolyamos, emelt matematika, 0,5 osztály, 15 fő.

Tagozatkód: 0003

A gimnáziumi kerettantervű, matematikából emelt szintű oktatásra azokat a diákokat várjuk, akiknek a tantárgy iránti érdeklődésük nagyobb az átlagnál. A képzés célja a matematikai gondolkodásmód fejlesztése, amely szigorú következetességre, lényeglátásra, logikus gondolkodásra és pontosságra nevel, illetve jó rendszerező képességet alakít ki.

A 9. és 10. évfolyamokon a tananyag tartalma megegyezik az alapképzésben tanulókéval, eltérés a tananyag megismerésének mélységében, és a feladatok nehézségében van. A 11. és 12. évfolyamokon az emelt szintű érettségire készítjük fel a diákokat. A képzés az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés mellett megkönnyíti a felsőfokú intézményekbe való bejutást.

A képzést mindenekelőtt azoknak ajánljuk, akik műszaki, gazdasági pályára, illetve természettudományi területekre kívánnak jelentkezni. Ebben az osztályban a diákok két idegen nyelvet tanulnak – angol és német nyelvet. Az angol nyelvi haladó és kezdő nyelvi csoportok a májusban, illetve a beiratkozás napján megírt szintfelmérők alapján kerülnek kialakításra.

Felvételi követelmények:

A felvételi rangsor kialakítása a tanulmányi eredmények és a matematika központi írásbeli felvételi vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 50%-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 50%-ban a központi matematika írásbeli vizsga eredménye számít.

Négy évfolyamos, emelt informatika, 0,5 osztály, 15 fő.

Tagozatkód: 0004

Az emelt szintű informatikaképzésre olyan diákok jelentkezését várjuk, akik szeretnék megtanulni a programozás, az adatbázis-kezelés és a számítógép hálózatok mélyebb összefüggéseit is. A csoport tanulói az informatikát emelt óraszámban tanulják. A képzés célja az informatika területe iránt érdeklődő tanulók felkészítése magas szintű informatikai ismeretekre, emelt szintű érettségi vizsgára, a továbbtanulásra. A műszaki, mérnöki és közgazdasági pályákon elengedhetetlenek az itt megszerzett ismeretek, képességek és készségek.

Ebben az osztályban is a diákok két idegen nyelvet tanulnak – angol és német nyelvet. Az angol nyelvi haladó és kezdő nyelvi csoportok a májusban, illetve a beiratkozás napján megírt szintfelmérők alapján kerülnek kialakításra.

Felvételi követelmények:

A felvételi rangsor kialakítása a tanulmányi eredmények és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 50%-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 50%-ban a központi matematika írásbeli vizsga eredménye számít.

1+4 évfolyamos angol nyelvi előkészítő osztály, 1 osztály, 30 fő.

Tagozatkód: 0005

A nyelvi előkészítő képzésünk első évében heti 14 órában angol, 4 órában német vagy francia nyelvi ismeretekre tesznek szert, és kiemelt szerepet kap az informatika. Ezen kívül a testnevelés mellett 5 óra marad az általános iskolában megszerzett tantárgyi tudás szinten tartására. A következő négy évben továbbra is emelt szintű angol képzés folyik, ezzel előkészítve a legalább középfokú állami nyelvvizsga bizonyítvány megszerzését. A magas szintű angol nyelvtudás elsajátításához anyanyelvi tanár társalgást oktat 5 tanéven keresztül. Az angol nyelvi haladó és kezdő nyelvi csoportok a májusban, illetve a beiratkozás napján megírt szintfelmérők alapján kerülnek kialakításra.

A képzés általános célja, hogy a tanulókban motiváció alakuljon ki a nyelvek és a hozzájuk tartozó kultúrák iránt, és minél többen magas szintű, használható nyelvtudással hagyják el az iskolát. Tapasztalataink szerint a nyelvi előkészítő évfolyammal kiegészített gimnáziumi képzés végén diákjaink sokkal érettebben tudnak dönteni továbbtanulásukról, motiváltabban készülnek fel az érettségi és felvételi követelmények teljesítésére.

Felvételi követelmények:

A felvételi rangsor kialakítása a tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga, valamint a magyar nyelv és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 25%-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi eredmények átlaga, 25%-ban a szóbeli vizsga, 25-25%-ban a két központi írásbeli vizsga eredménye számít.