Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium

Beiskolázás 2019/2020


Képzési struktúra

Hat évfolyamos, 1 osztály, 30 fő.

Tagozatkód: 0001

A hat évfolyamos általános gimnáziumi képzés során a tanulók tantárgyanként az általános iskolában elsajátított tananyagon alapuló, életkorukhoz igazodó oktatásban részesülnek, melynek célja az általános iskolai és a gimnáziumi tananyag közötti átfedések, ismétlések kiküszöbölése. Fokozottan hangsúlyt kap az esztétikai és az etikai nevelés, a széleskörű általános műveltség biztosítása, a tantárgyak közötti kapcsolatok megvilágítása és a hatékony idegennyelv-oktatás.

Az első idegen nyelv az angol, a nyelvi csoportok a májusban, illetve a beiratkozás napján megírt szintfelmérők alapján kerülnek kialakításra. A kilencedik évfolyamtól második idegen nyelvként a németet vagy a franciát lehet választani. A diákok képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelően a heti kötelező óraszámon felül szabadon választhatnak különböző szakköröket, tehetséggondozó foglalkozásokat az egyes tantárgyakból.

Az arányos tantárgyfelosztás eredményeként sokan az alapórákon megszerezhetik az emelt szintű érettségihez szükséges kompetenciákat és tudást.

Felvételi követelmények:

A hat évfolyamos gimnázium esetében nem tartunk felvételi vizsgát, a rangsor kialakítása az 5. év végi és a 6. félévi eredmények átlaga alapján történik.

Négy évfolyamos, általános tantervű, 1 osztály, 30 fő.

Tagozatkód: 0002

Azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akiknek még nincs határozott továbbtanulási elképzelésük. A diákok általános tanterv szerinti képzésben részesülnek. Első idegen nyelvként az angolt, második idegen nyelvként a németet, vagy megfelelő létszám esetén a franciát tanulják. Az angol nyelvi csoportok a májusban, illetve a beiratkozás napján megírt szintfelmérők alapján kerülnek kialakításra.

Ennek a képzésnek a célja, hogy minden tanuló képességeinek megfelelően készüljön fel az érettségi vizsgára – a továbbtanulni kívánó tanulók sikeres emelt szintű érettségit tegyenek, illetve annak a tudásnak a megalapozása, amely a felsőfokú tanulmányok folytatásához elengedhetetlen.

Felvételi követelmények:

A felvétel a tanulmányi eredmények, valamint a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli felvételi vizsga eredménye alapján történik.

A felvételi pontszámba 50 %-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 25-25 %-ban a két központi írásbeli vizsga eredménye számít.

Négy évfolyamos, emelt matematika, 0,5 osztály, 15 fő.

Tagozatkód: 0003

A gimnáziumi kerettantervű, matematikából emelt szintű oktatásra azokat a diákokat várjuk, akiknek a tantárgy iránti érdeklődésük nagyobb az átlagnál. A képzés célja a matematikai gondolkodásmód fejlesztése, amely szigorú következetességre, lényeglátásra, logikus gondolkodásra és pontosságra nevel, illetve jó rendszerező képességet alakít ki.

A 9. és 10. évfolyamokon a tananyag tartalma megegyezik az alapképzésben tanulókéval, eltérés a tananyag megismerésének mélységében, és a feladatok nehézségében van. A 11. és 12. évfolyamokon az emelt szintű érettségire készítjük fel a diákokat. A képzés az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés mellett megkönnyíti a felsőfokú intézményekbe való bejutást.

A képzést mindenekelőtt azoknak ajánljuk, akik műszaki, gazdasági pályára, illetve természettudományi területekre kívánnak jelentkezni. Ebben az osztályban a diákok két idegen nyelvet tanulnak – angol és német nyelvet. Az angol nyelvi csoportok a májusban, illetve a beiratkozás napján megírt szintfelmérők alapján kerülnek kialakításra.

Felvételi követelmények:

A felvételi rangsor kialakítása a tanulmányi eredmények és a matematika központi írásbeli felvételi vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 50 %-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 50 %-ban a központi matematika írásbeli vizsga eredménye számít.

Négy évfolyamos, emelt informatika, 0,5 osztály, 15 fő.

Tagozatkód: 0004

Az emelt szintű informatikaképzésre olyan diákok jelentkezését várjuk, akik szeretnék megtanulni a programozás, az adatbázis-kezelés és a számítógép hálózatok mélyebb összefüggéseit is. A csoport tanulói az informatikát emelt óraszámban tanulják. A képzés célja az informatika területe iránt érdeklődő tanulók felkészítése magas szintű informatikai ismeretekre, emelt szintű érettségi vizsgára, a továbbtanulásra. A műszaki, mérnöki és közgazdasági pályákon elengedhetetlenek az itt megszerzett ismeretek, képességek és készségek.

Ebben az osztályban is a diákok két idegen nyelvet tanulnak – angol és német nyelvet. Az angol nyelvi csoportok a májusban, illetve a beiratkozás napján megírt szintfelmérők alapján kerülnek kialakításra.

Felvételi követelmények:

A felvételi rangsor kialakítása a tanulmányi eredmények és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 50 %-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 50 %-ban a központi matematika írásbeli vizsga eredménye számít.

Négy évfolyamos emelt angol, 1 osztály, 30 fő.

Tagozatkód: 0005

A gimnáziumi kerettantervű, angol nyelvből emelt szintű oktatásra azokat a diákokat várjuk,

A nyelvtanítás haladó szintről indul, tehát feltételezi, hogy a 9. osztályt megelőző évfolyamokon is az angol nyelvet tanulták a tanulók. A 9-12. évfolyamon emelt szinten, csoportbontásban tanulják az angol nyelvet a diákok. A tankönyv mellett társalgás és célnyelvi civilizációs ismeretek is a tananyag részét képezik.

A tanulók kommunikációs készségének fejlesztését ’native speaker’ nyelvtanár is segíti. 10. évfolyam végén a diákok próbanyelvvizsgát tesznek, amely írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll, és aminek az eredménye az év végi jegyükbe is beleszámít. Az angol nyelvi csoportok a májusban, illetve a beiratkozás napján megírt szintfelmérők alapján kerülnek kialakításra.

A második idegen nyelv választható, francia vagy német nyelvet tanulhatnak a diákok először heti 3 órában, majd 11. és 12. évfolyamon az óraszám emelkedik (a cél egy második nyelvvizsga megszerzésének a lehetősége).

Célunk az, hogy a diákok a gimnázium elvégzése után kiváló nyelvtudással rendelkezzenek, és bármilyen felsőoktatási intézményben, bármilyen szakon – akár angol nyelven is – folytathassák tovább tanulmányaikat. Éppen ezért humán, és reál érdeklődésű tanulóknak is egyaránt ajánljuk ezt a tagozatot, ugyanis már nem lesz olyan alap- és osztatlan képzés, ahol legalább egy tantárgyból ne követelnék meg a magasabb szintű érettségi teljesítését, sőt a középfokú nyelvvizsga is kötelező lesz.

Felvételi követelmények:

A felvételi rangsor kialakítása a tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga, valamint a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 25 %-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi eredmények átlaga, 25 %-ban a szóbeli vizsga, 25-25 %-ban a két központi írásbeli vizsga eredménye számít.

Négy évfolyamos, emelt dráma-média, 1 osztály, 30 fő.

Tagozatkód: 0006

Ezt a képzést azoknak javasoljuk, akik érdeklődnek a humán tantárgyak iránt, kreatívak, szerepelni és alkotni vágyók illetve színházkedvelő diákok.

Várjuk azokat a tanulókat, akiknek terveik között szerepel, hogy felsőfokú tanulmányaikat bölcsész, jogi, színművészeti, kommunikáció és média, tanári, tanítói, óvodapedagógusi szakirányok valamelyikén folytassák. Szeretnénk a tanulók érdeklődésére, a gyermek és a pedagógus közös tevékenységére, együttműködésére épülő oktatás megszervezését biztosítani.

Céljaink között szerepel:

Kiemelt tárgyak: dráma és tánc, mozgóképkultúra és médiaismeret. Ebben az osztályban a diákok első idegen nyelvként az angolt, második nyelvként a német, vagy megfelelő létszám esetén a francia nyelvet tanulják. Az angol nyelvi csoportok a májusban, illetve a beiratkozás napján megírt szintfelmérők alapján kerülnek kialakításra.

Felvételi követelmények:

A felvételi rangsor kialakítása a tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga, valamint a magyar nyelvi központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 25 %-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi eredmények átlaga, 25 %-ban a szóbeli vizsga, 50 %-ban a magyar nyelvi központi írásbeli vizsga eredménye számít.